برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 875

مدیر یک دقیقه ای

مدیر یک دقیقه ای

"كــن بالنچــارد" (1939) Ken Blanchard  انديشــمند بــزرگ حــوزه مديريـت، مقاطـع مختلـف دانشـگاهي را تـا دكتـرا در رشـته هـاي حكومـت و فلسـفه، جامعـه شناسـي، آمـوزش و رهبـري در دانشـگاه كرنل طي كـرد. او هم اكنـون بـه عنـوان عضـو هيئت امنـاء دانشـگاه و بـه عنوان اسـتاد رشـته تربيت مشـاور رهبـري و رفتـار سـازماني در دانشـگاه ماسوچوسـت مشـغول فعاليـت اسـت.
بلانچـارد سـخنراني ماهـر اسـت كـه صادقانـه و از صميـم قلـب سـخن مــي گويــد. او مشــاور ســازمانهاي بزرگــي نظيــر جنــرال موتــورز، ديزنــي، هونــدا، كــداك و... بــوده اســت. بلانچارد بــه همــراه همســرش شــركتهاي بلانچارد را تاســيس كــرده كــه در زمينــه آمــوزش و مشــاوره مديريــت در ســطح جهــان عمــل مــي كنــد. 

آثـار وی شـامل: مدیریـت از راه ارزشـها، عذرخواهـی یـک دقیقـه ای، مدیریـت یـک دقیقـه ای، مدیریـت قلبهـا و ... مـی باشـد. شــخصيت و شــاخص شــاهكار ادبيــات مديريتــي او يعنــي مديــر يــك دقيقــه اي فــردي اســت بــا هــدف گــذاري کــه بــا تشــويق و توبيــخ يــك دقيقــه اي، بــدون صــرف وقــت زيــاد بــه نتايــج مطلــوب و موثــر دســت مــي يابــد. او در جــاي جــاي كتابهايــش بــر تشــويق و توبيــخ مناســب و بجــا اصــرار دارد و آن را عمــده تريــن عامــل موثــر در اجــرا و عملكــرد افــراد مي داند.

مديــر يــك دقيقــه اي يعنــي كســي كــه بــدون صــرف وقــت زيـــــــاد بــه نتايـج خـوب و مفيـد مـي رسـد

سـه رمـز مديريـت يـك دقيقـه اي عبارتسـت از:
1 .هــدف گــذاري يــك دقيقــه اي
2 .تمجيــد يــك دقيقــه اي
3 .توبيخ يك دقيقه اي
او بــا افــراد هــدف گــذاري يــك دقيقــه اي مــي كنــد تــا بداننــد چــه كاري از آنهــا خواســته شــده اســت و عملکرد درســت را قبلا بــه آنهــا آمــوزش مـي دهـد. سـپس سعــــي دارد آنهـا را در حيـن اجـراي درسـت كار غافلگيـر کند تـا بتوانـد تحسـين و تمجيدشـان كنـد و بعـد چنانچـه تمـام مهارتهـاي اجـرا را كســب كــرده باشــند ولــي از كاربــرد آنهــا خــودداري كننــد توبيخشــان مي كند. شــاخص مديريــت يــك دقيقــه اي آن اســت كــه "هــر روز، هــر از گاه بــه چهــره افــرادي كــه بــر آنــان مديريــت مــي كنيــم بنگريــم و بينديشــيم كــه آنــان منابــع مهــم و گرانقــدر مــا هســتند." بلانچارد توصيـه مـي كنـد كـه همـه انسـانها "مـن" را از سـر راه خودخواهـي بردارنـد و باتوجـه بـه درون خويـش، بـه انسـانهايي خوشـبخت تبديـل شـوند.

قانون های طلایی در اتاق شما 
• تابلو سقف: اهداف بلند داشته باش!
• تابلو ساعت: هر دقيقه با ارزش است!
• تابلـو آيينـه: قبـل از هـر كاري بـه بازتـاب آن فكـر كـن!
• تابلو پنجره: به دنيا بنگر!
• تابلو دریچه کولر: خونسرد باش!
• تابلو تقويم: به روز باش!
• تابلــو در: در راه هدفهايــت، ســختيها را هــل بــده و كنــار بــزن! 

 


کوچینگ دانش بنیان ایران