برای دستیابی به موفقیت، شایستگی هایت را زیاد کن ، نه ارزوهایت را

 بنام خدا

شاید یکی از پر ارزشترین فواید کوچینگ برای هر یک از ما دستیابی به درک مقصود اصلی ما از زندگیست. همه ما بارها با اشخاصی برخورد کرده ایم که ظاهراً در زندگی خود کم و کسری ندارند ولی مسرت و اشتیاق در آنها دیده نمی شود زیرا که روشی که در زندگی پیش گرفته اند با مقصود اصلی بودنشان در این زندگی هماهنگ نیست چه بسا متضاد است. وقتی ما با آگاهی و هماهنگ با مقصود اصلی خود زندگی می کنیم معنویت را در تمامی تجربیات خود حتی در رنج و ناراحتیهایمان نیز حس می کنیم.

لذا ممکن است ما همیشه حق انتخاب نداشته باشیم، ولی انتخاب نوع نگرش ما همیشه با ماست:

  • میتوان زندگی را به عنوان مجموعه ای از مسائل تلقی کرد و یا می توان آن را پر از امکانهایی برای تکامل و همزیستی دید.
  • میتوان ارتباط با دیگران را بر پایه انتظارات و قضاوتهای خود بنا کرد و یا میتوان ظرفیتهای بی شمار یکدیگر را کشف و فعال کرد.
  • میتوان خود را با آموزشهای مختلف به روز کرد و یا میتوان هر روز امکانی برای یادگیری در کارزار زندگی یافت.
  • اگر نگاهی «امکان محور» به زندگی را انتخاب می کنید، از شما دعوت می کنیم تا در این کارگاه، فضای یادگیری و تعامل متفاوتی را تجربه کنیم.
  • شما ممکن است در نقش پدر یا مادر، همسر، همکار، مدیر، دوست یا یک مربی حرفه ای بخواهید به تحقق استعدادهای کسانی که برای شما اهمیت دارند کمک کنید.